กลุ่มมิตรผล ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืนในงาน Sustainability Expo 2023
10.10.2023

กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ให้กับงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) “พอเพียง ยั่งยืน...

กลุ่มมิตรผล ผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ผนึกกำลังสร้างความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ให้กับงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้การจัดงานครั้งนี้เป็น Carbon Neutral Event สานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มมิตรผลในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยมี คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล พร้อมด้วย คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล เป็นผู้มอบคาร์บอนเครดิตให้แก่คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการจัดงานดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรม Sustainability Expo 2023 จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนประสานพลังร่วมระหว่างองค์กรชั้นนำจากทุกภาคส่วนของภูมิภาคอาเซียน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น โดยมีการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการ รวมไปถึงการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิต สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งภายในงานครั้งนี้ กลุ่มมิตรผล ในฐานะผู้ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตรายใหญ่ของประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนคาร์บอนเครดิต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กว่า 800,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ที่ได้มาจากการดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งเป็นพลังงานสีเขียวที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การมอบคาร์บอนเครดิตดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำพันธกิจของกลุ่มมิตรผลในการมุ่งสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050
และสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มมิตรผลที่ว่า การสร้างความยั่งยืนมิใช่เพียงภารกิจของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ในการพาสังคมไทยเติบโตและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

บุคคลในภาพ (ซ้าย – ขวา)

  1. คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล
  2. คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่
    กลุ่มมิตรผล
  3. คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
  4. คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023
  5. คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน  SX2023
  6. ดร. นภัส พันธ์พงษ์เจริญ ผู้จัดการโครงการ SX2023
RECOMMENDED PR NEWS