CONTRIBUTOR'S PROFILE
contributor profile image alternate text
ศศิกานต์ เพิ่มสุขทวี
ศศิกานต์ เพิ่มสุขทวี
Art Director
บางวันก็เป็นนักอ่าน บางวันก็เป็นนักวาด ชื่นชอบการท่องเที่ยว การถ่ายภาพสวยๆ และอ่านหนังสือสักเล่มพร้อมกาแฟสักแก้ว ชอบจดบันทึกการเดินทางเป็นรูปภาพ สังเกตผู้คนรอบข้าง สนใจงานภาพประกอบ ศิลปะ และอาหารอร่อยๆ