Found 166 results for Tag : อาหารอีสาน
ล้อมวงกิน ‘พาแลง’ สำรับสานสัมพันธ์ฝั่งอีสาน นอกจากเรื่องรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย อีกสิ่งที่ทำให้อาหารบ้านเราแตกต่างอย่างมีรายละเอียดก็คือ ‘การจัดสำรับ’ ในมื้ออาหาร ไม่ว่าอาหารชาววังหรืออาหารชาวบ้าน ก็ล้วนแต่ต้องร้อยเรียงรสชาติให้สอดคล้องกัน เรียกว่ามีของเผ็ดก็ต้องมีของจืด มีของทอดก็ต้องมีน้ำแกงซดคล่องคอ ไม่เพียงความสอดคล้องในเรื่องของรสชาติ การกินอาหารเป็นสำรับยังแสดงถึงวิถีการกินแบบ ‘ล้อมวง’ กินด้วยกันในครอบครัว เป็นวัฒนธรรมการกินอันชัดเจนของถิ่นไทยและในเอเชีย ที่นิยมกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา มีอาหารเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวใหญ่และในชุมชน... 16.11.2018 Food Story